Advokátska kancelária LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., ponúka vysoko kvalitné právne služby v širokom spektre právnych odvetví (oblastí) , vrátane nasledovných oblastí:

 • mediálneho práva,
 • zmluvného práva,
 • pracovného práva,
 • práva duševného vlastníctva,
 • občianskeho práva a občianskeho súdneho konania,
 • obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností a práva fúzií a akvizícií (M&A),
 • práva nehnuteľností,
 • ústavného práva, vrátane ľudských práv,
 • správneho práva a správneho konania,
 • konkurzného práva,
 • poisťovacieho práva,
 • rodinného práva.

Právne služby sú advokátskou kanceláriou LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., poskytované v zmysle platných právnych predpisov vo vyššie uvedených právnych odvetviach v súlade s požiadavkami klientov prostredníctvom :

 • právneho poradenstva a konzultácií,
 • spracovania právnych analýz a vyjadrení,
 • spracovania znenia zmlúv, dohôd, zmierov a iných písomností alebo spracovanie vyjadrení k týmto textom,
 • vykonávania právnych auditov (due diligence),
 • právneho zastupovania v súdnych, správnych a iných konaniach,
 • spracovania žalôb, návrhov, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov a iných podaní,
 • zastupovania klientov alebo účasti pri rokovaniach s obchodnými partnermi, protistranami, štátnymi orgánmi a inštitúciami,
 • prípravy interných predpisov alebo všeobecne záväzných predpisov,
 • vymáhania pohľadávok.


Vzťah medzi našou advokátskou kanceláriou a klientom sa riadi ustanoveniami zmluvy o poskytovaní právnej pomoci. Pokiaľ zmluva neuvádza inak, na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci sa advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť klientovi právnu pomoc v právnej veci /veciach alebo v rozsahu označenom v zmluve o poskytnutí právnej pomoci a v rozsahu tam vymedzenom a klient sa zaväzuje zaplatiť jej za túto činnosť odmenu vo výške a spôsobom podľa ustanovení zmluvy.


Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Popri nároku na odmenu má Advokátska kancelária nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Hotovými výdavkami advokáta/advokátskej kancelárie sú iba výdavky účelne vynaložené pri poskytovaní právnej pomoci a za tejto podmienky najmä cestovné náhrady /podľa zákona o cestovných náhradách/, náklady na telekomunikačnú prevádzku, poštovné, výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy listín a pod. Klient je povinný včas uhrádzať súdne, správne, či iné poplatky priamo konajúcemu orgánu, a to na výzvu tohto orgánu alebo na výzvu advokáta. Trovy súdneho alebo správneho či iného konania spočívajúce v trovách právneho zastupovania, ktoré boli priznané klientovi, patria advokátovi, ktorý je ich oprávnený vo svoj prospech i vymáhať, pričom klient sa zaväzuje poskytnúť mu v takomto konaní potrebnú súčinnosť.


Pri poskytovaní právnej pomoci je advokátska kancelária povinná zachovávať zákony a v ich medziach sa riadiť príkazmi klienta, chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pritom svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné. Advokátska kancelária je povinná dbať na to, aby jej právna pomoc bola účelná a hospodárna. Advokátska kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a to i po skončení platnosti zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Advokát sa pri poskytovaní právnej pomoci môže dať zastúpiť iným advokátom alebo svojím koncipientom, pritom však zodpovedá za škodu prípadne spôsobenú klientovi sám. Klient je povinný pri poskytovaní právnej pomoci advokátom odovzdať advokátovi všetky potrebné písomnosti, podľa potreby i v origináli alebo úradne overenej kópii, udeliť mu potrebný počet plnomocenstiev na zastupovanie a pravdivo ho informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach. Klient je ďalej povinný na predvolanie štátneho orgánu dostaviť sa na ústne konanie vedené pred štátnym orgánom. Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci je advokátska kancelária oprávnená v prípade, ak sú dané vážne dôvody, pre ktoré advokát nemôže právnu pomoc riadne poskytovať alebo v prípade, že sa narušila nevyhnutná dôvera medzi advokátom a klientom. Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci je oprávnený obdobným spôsobom i klient, a to v prípade, že advokát poruší závažným spôsobom povinnosti vyplývajúce preňho zo zmluvy alebo právnych predpisov.