Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu, ktorá je predmetom dohody medzi Advokátskou kanceláriou a klientom v závislosti od náročnosti poskytovaných právnych služieb.

Možným spôsobmi odmeňovania sú:

  • Hodinová odmena
  • Paušálna odmena
  • Podielová odmena
  • Tarifná odmena


Na základe dohody medzi klientom a Advokátskou kanceláriou je možná kombinácia odmeny (napr. v prípade vymáhania a správy pohľadávok alebo súdnych konaní). Advokátska kancelária má na základe vyhlášky č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov popri odmene za poskytnutie právnych služieb nárok aj na náhradu straty času, náhradu hotových výdavkov a režijný paušál.


Fakturácia je uskutočňovaná spôsobom a periodicite dohodnutej s klientom, pričom prílohou faktúry je špecifikácia úkonov právnych služieb poskytnutých za dohodnuté obdobie. Advokátska kancelária je platcom DPH a z uvedeného dôvodu je k odplate faktúrovaná aj DPH vo výške stanovenej právnymi predpismi.


Pre konkrétne informácie kontaktujte kanceláriu na emailovej adrese: office@legalprofessionals.sk.